Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z kierowanymi zapytaniami na podane powyżej dane kontaktowe lub poprzez powyższy formularz kontaktowy jest Maksymilian Ambroziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sound-Max Maksymilian Ambroziak, NIP:7752639369 oraz Jadwiga Tomczyńska-Ambroziak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „HARFON Jadwiga Tomczyńska-Ambroziak”, NIP:8961435660, z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Leśnej 8, kod pocztowy 55-002, dalej: my.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO* czyli nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie zapytania, a następnie – w zależności od potrzeb – podjąć dalsze działania zgodnie z Twoim życzeniem. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoim życzeniem.
Jesteśmy uprawnieni do przekazywania Twoich danych osobowych stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym np. pomagającym nam w utrzymaniu strony internetowej lub innym odbiorcom, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań zgodnie z Twoim życzeniem.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na skierowane do nas zapytanie. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1).